HopKid Üldtingimused

ÜLDTINGIMUSED SÕIDUTAJA-SAATJATELE

Käesolevad Üldtingimused sätestavad peamised tingimused, mis reguleerivad sõidutaja ja HopKid’i vahelist kokkulepet seoses HopKid kasutamisega sõidu-ja saatmisteenuse osutamise eesmärgil.

Sõidu- ja saatmisteenuse osutamiseks HopKid rakendust kasutades peate nõustuma järgmiste tingimustega.

 1. Definitsioonid

  1. HopKid (edaspidi „meie“) on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud osaühing registrikoodiga 1425549, registrijärgne asukoht Mäealuse 2/1, Tallinn, Harjumaa, 12618, Eesti Vabariik.
  2. Tellija on HopKid platvormi abil teenuseid telliv isik: lapsevanem või teine isik, kes on laste transpordi eest vastutav (nt vanavanemad, kasuvanemad jt), kellel on lapsevanema kirjalik volitus.
  3. Teenuse tarbija (“Reisija”) - Tellija on tellinud sõidu lapsele, kes on teenuse tarbija ja reisija.
  4. Sõidutaja-saatja - isik, kes osutab sõidu- ja saatmisteenust HopKid rakenduse kaudu (“Teie”, “Sõidutaja”)
  5. Kasutajad - Sõidutajaid, Tellijaid ja teisi HopKid rakenduse kasutajaid nimetatakse koos „Kasutajateks“.
  6. Tarkvara - HopKid’i loodud HopKid-nimeline tarkvara, mis võimaldab sõidu-ja saatmisteenust vajavatel isikutel ehk lapsevanematel edastada oma tellimus sõidu- ja saatmisteenuse osutajale. Tarkvara koosneb mobiilirakenduse tarkvarast ja haldustarkvarast.
  7. HopKid rakendus - HopKid OÜ poolt loodud HopKid nimeline mobiilseadmete tarkvara, mis võimaldab sõidu-ja saatmisteenuse pakkujatel ja sõidu-ja saatmisteenust vajavatel isikutel omavahel suhelda ning kasutada elektroonilist (deebet-või krediitkaardi) makset.
  8. HopKid konto - HopKid’i teenuse kasutajad registreerivad meie juures aktiivse konto („HopKid konto“).
  9. Üldtingimused on käesolevas dokumendis esitatud tingimused.
  10. Kokkulepe on mis tahes kokkulepe Teie ja HopKid’i vahel HopKid rakenduse kasutamise kohta. Kokkulepe koosneb käesolevatest Üldtingimustest, dokumentidest „Privaatsuspoliitika", „Juhend sõidutajale“ ja muudest lisatingimustest või dokumentidest, millele siin viidatakse või milles Teie ja HopKid’i vahel tulevikus kokku lepitakse.
  11. Veebileht - www.hopkid.ee
  12. HopKid tasu - rahasumma, mille Tellija peab Sõidutajale maksma teenuste osutamise eest.
  13. HopKid teenustasu - tasu, mille Sõidutaja peab tasuma HopKid’i õiguse eest kasutada HopKid rakendusi.
  14. Makse - Tellija poolt HopKid rakenduse kaudu sõidu-ja saatmisteenuse eest tasumiseks tehtud makse. Rakenduse makse võib teha deebet- või krediitkaardiga
  15. Teenus - sõidu- ja saatmisteenus, mida HopKid teile osutab, kaasa arvatud HopKid platvormi kättesaadavaks tegemine ja korrashoid, klienditugi, maksete ja suhtluse vahendamine Teie ja Tellija vahel ja muud sarnased tugiteenused, nagu on kirjeldatud käesolevates üldtingimustes.

  HOPKID OÜ (edaspidi „HopKid“, „ettevõte“ või „meie“) sõidu- ja saatmisteenuse platvormi (edaspidi: „platvorm“) teenuste kasutamise tingimused.

  PALUME LUGEDA KÄESOLEVAID TINGIMUSI HOOLIKALT ENNE TEENUSTE TELLIMIST JA KASUTAMIST.

 2. Kokkuleppe sõlmimine

  2.1. Enne tarkvara kasutamist peate täitma ankeedi HopKid’i veebilehel, esitades selleks andmed, mida HopKid on nõudnud, seejärel käima koolitusel ning peale koolitust annab HopKid teile ligipääsu rakendusele.

  2.2. Tarkvara allalaadimisel tuleb peale üldtingimuste (või üldtingimuste digiallkirjastamisel) ja privaatsustingimuste läbilugemist klõpsata nupule “Nõustun” millega kinnitate, et

  • 2.2.1. Teil on seaduslik õigus sõlmida kokkulepe HopKid’iga HopKid rakenduse kasutamiseks sõidu-ja saatmisteenuse osutamiseks;
  • 2.2.2. Te olete põhjalikult tutvunud üldtingimustega, sealhulgas kõikide nendest tulenevate sõidu- ja saatmisteenuse osutaja kohustustega ja mõistate neid täielikult;
  • 2.2.3. Te nõustute käesolevate üldtingimuste ja lepingus sätestatud üldtingimuste kohustuslikkusega ning olete nõus neid järgima;
  • 2.2.4. kõik andmed, mida olete HopKid’ile esitanud, on täpsed, õiged ja täielikud;
  • 2.2.5. Te ei luba teistel isikutel kasutada sõidu- ja saatmisteenuse osutaja isiklikku HopKid kontot, samuti te ei võõranda ega loovuta seda mis tahes teisele isikule;
  • 2.2.6. Te ei kasuta tarkvara lubamatutel või ebaseaduslikel eesmärkidel ega kahjusta tarkvara toimimist;
  • 2.2.7. Te ei kopeeri ega levita tarkvara või muud HopKid sisu ilma HopKid varem antud kirjaliku loata;
  • 2.2.8. Te järgite igati kohaldatavaid seadusi ja eeskirju;
  • 2.2.9. Te nõustute täielikult veebilehel esitatud HopKid’i privaatsuspoliitikaga.

  2.3. Te ei tohi tarkvara kasutamiseks saadud salasõnu avaldada mis tahes kolmandale isikule.

  2.4. Pärast seda, kui olete ankeedi esitanud, saate e-kirja, milles on märgitud lisatingimused, mis tuleb sõidu- ja saatmisteenuse osutamiseks täita. Sellisteks tingimusteks võivad olla karistusregistri tõendi esitamine, kehtiv autojuhiluba, sõiduki rahuldav tehniline seisukord, koolituse läbimine, GPSi toetava mobiilseadme omamine ja muud tingimused, vastavalt e-kirjas kirjeldatule. Ettenähtud nõuete ja tingimuste täitmata jätmise tulemuseks võib olla Kokkuleppe ja HopKid rakenduse kasutamisõiguse lõpetamine.

  2.5. Te tagate käesolevaga, et osutate sõidu-ja saatmisteenust kooskõlas kohalike seaduste ja eeskirjadega. Te kinnitate, et teil on olemas kõik nõutud load ja muud dokumendid, mis on sõidu- ja saatmisteenuse osutamiseks vajalikud. Te vastutate täielikult nimetatud seaduste ja eeskirjade mis tahes rikkumise eest.

  2.6. Te peate osutama sõidu-ja saatmisteenust professionaalselt kooskõlas sõidu-ja saatmisteenuse osutamisele kohaldatava ärieetikaga ja püüdma täita Tellija tellimust Tellija ja Reisija jaoks parimal viisil.

  2.7. HopKid kannab HopKid rakenduse maksete kaudu kogutud Tasu üle sõidutaja esitatud pangakontole. HopKid ei vastuta ebaõigete rahaülekannete eest juhul, kui Sõidutaja on esitanud valed pangaandmed.

  2.8. HopKid tingimustega nõustumine on eelduseks sõidutaja poolt HopKid platvormi kasutamiseks ning nendega nõustumine tähendab lepingu sõlmimist.

 3. Õigus HopKid rakenduse ja veebisaidi kasutamiseks

  • 3.1. HopKid rakendus võimaldab Sõidutajal saada sõidu-ja saatmisteenuse tellimusi Tellijatelt.
  • 3.2. HopKid rakenduse ja veebisaidi kasutamise käigus ei tohi Sõidutaja teha järgmiseid toiminguid:
   • dekompileerida, pöördprojekteerida või muul viisil püüda HopKid rakenduse lähtekoodi kätte saada;
   • muuta HopKid rakendust mis tahes viisil või vormis või kasutada HopKid rakenduse muudetud versiooni;
   • edastada viiruseid sisaldavaid faile, rikutud faile või mis tahes muud sarnast HopKid rakendust või programme, mis võivad rikkuda või kahjustada teise isiku arvutit, HopKid teenuseid, Veebilehte, HopKid rakendust või riistvara või telekommunikatsiooniseadmeid;
   • üritada volitamata juurdepääsu HopKid rakendusele või mis tahes muule HopKid teenusele.
  • 3.3. HopKid rakenduse kasutamine lõppeb automaatselt ja samaaegselt Kokkuleppe lõppemisega. Kokkuleppe ülesütlemise korral peate viivitamata lõpetama HopKid rakenduse kasutamise ja HopKid’il on õigus blokeerida ja kustutada Teie konto ilma sellest ette teatamata.
  • 3.4. HopKid rakenduse kaubamärgi ja siltide kasutamine. HopKid rakendus võib Teile anda märgiseid, silte, kleebiseid või muid märke, mis viitavad HopKid rakendusele või osutavad muul viisil, et Te kasutate HopKid rakendusi.
  • 3.5. HopKid rakendusega autoriõigused ja kaubamärgid, sealhulgas HopKid rakenduse lähtekood, andmebaasid, tarkvara, logod ja visuaalsed kujundused jne on HopKid rakendus intellektuaalne omand ja kaitstud autoriõigusega, kaubamärgiõigusega ja ärisaladusi käsitlevate normidega ning rahvusvaheliste lepingute sätetega.
 4. Teenuse osutamine

  • 4.1. Kohustused. Käesolevaga Sõidutaja kinnitab, et osutab sõidu- ja saatmisteenuseid kooskõlas Kokkuleppega ning õigusnormidega, mis kehtivad territooriumil, kus Sõidutaja osutab sõidu- ja saatmisteenuseid.
  • 4.2. Sõidutajal peavad olema kehtiv juhiluba, kohustuslik liikluskindlustus, autokindlustus, vastutuskindlustus, tõendid ja muud dokumendid, mis on nõutud territooriumil, kus Sõidutaja osutab sõidu- ja saatmisteenuseid. Sõidutaja vastutab selle eest, et eespool mainitud load ja registreeringud oleksid kehtivad ja uuendatud õigeaegselt. HopKid’il on õigus nõuda Sõidutajalt tegevuslubade, registreeringute, kinnituste, volituste jms dokumentide esitamist.
  • 4.3. Te peate sõidu- ja saatmisteenuseid osutama professionaalselt, kooskõlas selliste teenuste osutamise ärieetikaga ning püüdma täita Tellija tellimust Tellija parimates huvides. Muu hulgas Te (i) peate valima marsruudi Reisijaga, mis on Tellijale kõige vähem kulukam, juhul kui Tellija pole teistlaadi kirja pannud (ii) ei tohi teha õigustamatuid peatusi, (iii) ei tohi võtta sõidukisse teisi reisijaid peale Reisija ja temaga kaasasolevate isikute (iv) järgite liikluseeskirju, sh tegeleda sõiduki sõidu-ja saatmise ajal toimingutega, mis võivad segada sõidutamist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita.
  • 4.4. Sõidutajal on õigus otsustada, millal ja mis sagedusega sõidu- ja saatmisteenuseid osutada. Sõidutaja võib valida, kas ta võtab vastu Tellijate tellimusi sõidu- ja saatmisteenuste osutamiseks.
  • 4.5. Kulud, mida Sõidutajal tuleb kanda seoses sõidu- ja saatmisteenuste osutamisega. Sõidutaja on kohustatud omandama ja korras hoidma sõidu- ja saatmisteenuste osutamiseks vajaliku sõiduki, seadmed ja vahendid, sealhulgas nutiseadme. Sõidutaja peab tasuma kõik kulud seoses sõidu- ja saatmisteenuste osutamisega, sh kütuse ja mobiilse andmesidepaketi kulud, tollimaksud, auto amortisatsiooni, kindlustuse, ettevõtte või palga väljamaksmisega seotud maksud jms. Sõidutaja peab arvestama sellega, et HopKid rakenduse kasutamine võib tarvitada suurel hulgal mobiilse andmesidepaketi mahtu, seetõttu Sõidutaja peab võtma kasutusele piiramatu või väga suure tarvitamisvõimsusega andmesidepaketi.
  • 4.6. Tasu sõidu eest. Sõidutajal on õigus saada Tellijalt Tasu peale seda, kui HopKid rakenduse kaudu on vastu võetud tellimus ning on osutatud tellimusele vastav sõidu- ja saatmisteenus. Sõidu maksumus arvestatakse vaikimisi määratud baashinna, sõidu GPS-seadmega määratud pikkuse ja kestuse alusel. Vaikimisi määratud baashind on HopKid rakenduses näidatav soovituslik hind.
  • 4.7. Kui Sõidutaja leiab, et Tasu arvutamises on viga ja ta soovib sõidu maksumuse arvestuses teha parandusi, tuleb need esitada HopKid’ile e-mailiga info@hopkid.ee.
  • 4.8. HopKid võib korrigeerida Tasu, kui tegemist on Sõidutaja pahatahtliku käitumisega (nt pikema tee kaudu sõitmise või HopKid rakenduses sõidu lõpetamata jätmine pärast seda, kui sõidu- ja saatmisteenus on osutatud), või kui on kindlaks tehtud tehniline viga, mis mõjutab sõidu maksumust.
  • 4.9. Tellija maksab sõidu- ja saatmisteenuse eest rakendusesisese maksena.
  • 4.10 Sõidu kokkuvõte. Peale sõidu- ja saatmisteenuse osutamise lõpetamist edastatakse Tellijale sõidu kokkuvõtte, mis sisaldab teenuse osutamise kuupäeva, alguse ja lõpu kellaaega, sõidu lähte- ja sihtpunkti, sõidu kogukestust ja -pikkust ning teenuse hinda ja tasutud summat.
  • 4.11. Juhul kui sõidu- ja saatmisteenuse kasutamise käigus Reisija või temaga kaasas olevad isikud kahjustavad sõidukit või selle sisustust (muu hulgas määrides või selle haisemist põhjustades), on Sõidutajal õigus nõuda Tellijalt 50 eurot leppetrahvi ja leppetrahvi ületavate kahjude hüvitamist. Kui Tellija ei ole nõus kahju tekitamise eest leppetrahvi ja/või hüvitist maksma, võib Sõidutaja sellest teavitada HopKid’i ning HopKid aitab vahendada Sõidutaja nõuet Tellija vastu. Kõik sellised teated tuleb esitada HopKid’le 24 tunni jooksul koos piltide või muu piisava tõendusmaterjaliga kahjustuste kohta. HopKid vahendustegevus Tellijatelt leppetrahvide ja kahjude sissenõudmiseks ei tähenda seda, et HopKid’il oleks kohustus Sõidutajale hüvitada sõidukile tekitatud kahju või Sõidutajale saamata jäänud tulu seoses sõiduki puhastamise või hooldusega.
  • 4.12 Maksukohustused. Sõidutaja kinnitab, et ta on teadlik kõikidest maksukohustustest, mis Sõidutajale tekivad seoses sõidu- ja saatmisteenuste osutamisega, sh (i) tulumaksu, sotsiaalmaksu ja muude kohaldatavate maksude maksmine ja (ii) kohustus maksude registreerimiseks, arvestamiseks raamatupidamises ja ülekandmiseks. Kui maksuhaldur esitab HopKid’ile põhjendatud maksupäringu Sõidutajate tegevuse kohta seoses sõidu- ja saatmisteenuse osutamisega, siis võib HopKid teha riiklikule maksuhaldurile kättesaadavaks teavet Sõidutajate tegevuse kohta ulatuses, mis on sätestatud seaduses. Sõidutaja on kohustatud kinni pidama kõikidest maksukohustustest, mis tal võivad tekkida seoses sõidu- ja saatmisteenuste osutamisega. Sõidutaja peab HopKidile hüvitama lõivud, maksed, nõuded, trahvid jms maksukohustused, mis tekivad HopKid’ile seoses asjaoluga, et Sõidutaja jättis oma maksukohustused täitmata (sealhulgas tulu- ja sotsiaalmaksu maksmine).
 5. HopKid vahendustasu

  Sõidutaja tasudelt arvestab HopKid teenuse vahendamise eest vahendustasu X% igalt sõidult.

 6. Rakendusesisesed maksed

  • 6.1. HopKid rakendus võimaldab Tellijatel maksta Sõidu-ja saatmisteenuste eest pangakaardiga otse rakenduses (s.o rakenduse sisene makse). Sõidutaja volitab HopKid’i tegutsema piiratud õigustega makseagendina, kes kogub Sõidutaja nimel Tasusid ja muid tasusid, mida Tellija tasub rakenduse sisese maksena. Rakenduse sisese makse korral loetakse Tellija maksekohustus Sõidutaja ees täidetuks selle tegemise hetkest.
  • 6.2. Mobiilirakenduse tarkvara pakub Tellijatele võimalust tellida sõidu-ja saatmisteenust ja maksta sõidu-ja saatmisteenuse eest HopKid makse vahendusel. HopKid makset kasutades ei ole Tellija kohustatud tegema makset otse sõidu-ja saatmisteenuse osutajale. Sõidu–ja saatmisteenuse hinna määrab tarkvara vastavalt sõidu pikkusele ja ajale. Sõidu-ja saatmisteenuse osutajal ole õigust muuta hinda näidust kõrgemaks.
  • 6.3. Loetakse, et Tellija on sõidu-ja saatmisteenuse eest tasunud, kui ta on rakenduses valinud HopKid makse. Sõidu eest debiteeritakse Tellija kontot peale sõidu toimumist. Kui Tellija õigus maksta teenuse eest HopKid makse vahendusel on peatatud või kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik sellist makset teha, siis ei loeta, et sõidu-ja saatmisteenuse eest on selle makseviisi valimisega tasutud. Sellisel juhul peab Tellija maksma sõidu-ja saatmisteenuse eest otse sõidu-ja saatmisteenuse osutajale.
  • 6.4. HopKid on kohustatud edastama sõidu-ja saatmisteenuse osutamise eest kogutud tasu sõidu-ja saatmisteenuse osutajale pärast nimetatud tasu krediteerimist HopKid pangakontole. Arvestades maha vahendustasu. Kandes raha 1 kord nädalas.
  • 6.5. HopKid ei ole kohustatud edastama sõidu- ja saatmisteenuse osutamise eest makstud tasu sõidutajale, kui Tellija krediitkaardimakse tühistatakse või kui see ei ole HopKid’ist olenematutel põhjustel HopKid pangakontole jõudnud.
  • 6.6. Pärast sõidu-ja saatmisteenuse kasutamist saab Tellija HopKid rakenduse kaudu teate hinna kohta. Kui Tellija kahtlustab, et hind ei ole mõistliku sõidukulu suurusjärgus, siis võib Tellija saata HopKid-ile teate, milles palub hinna üle kontrollida. Kui sellise kontrolli käigus selgub, et hind on ebamõistlikult kõrge võrreldes teenuse tavapärase hinnaga, on HopKid’il õigus nõuda hinna korrigeerimist ning nõuda Sõidutajalt hinna hüvitamist. HopKid’il on teenuse hinna arvutamiseks õigus kasutada marsruudiandmeid.
  • 6.7. Enne teenuse osutamist peab Sõidutaja veenduma, et Tellija on tõepoolest teenuse tellinud Reisijale. Sõidutaja ütleb Reisijale salasõna (parooli) ja kui salasõna on õige, võib Reisija autosse istuda või kaasa tulla/minna.
  • 6.8. HopKid’il on õigus võtta vastu tasu, mida Tellijad maksavad sõidu-ja saatmisteenuse osutamise eest ja arvestada maha sõidutajalt vahendustasu sellise teenuse vahendamise eest.
  • 6.9. HopKid kannab tasu, mis Tellijad on sõidu-ja saatmisteenuse eest maksnud, sõidutaja pangakontole kooskõlas HopKid maksetingimustega. Sõidutajal on õigus HopKid makse aruanded üle vaadata.
 7. Klienditugi

  HopKid pakub Kliendituge HopKid rakenduse kasutamiseks.

 8. Hinnangud ja tegevus

  Selleks, et tagada HopKid rakenduse kaudu kõrgekvaliteedilise teenuse osutamine ning anda Reisijatele täiendav usaldus, võivad Reisijad ja Tellijad anda hindeid ja arvustusi osutatud sõidu-ja saatmisteenuste kohta.

 9. Kampaaniad

  HopKid võib Sõidutajatele saata HopKid rakenduse, SMSide, e-kirja või muude sidevahendite abil kampaania infot, alandada teenuse hinda, kui teenuse eest makstakse HopKid makse vahendusel või pakkuda tarkvara turundamiseks muid hüvesid.

 10. Õigussuhted sõidutaja, HopKid’i ning Tellija ja Reisija vahel

  • 10.1. HopKid on infoühiskonna teenuse pakkuja ega osuta ise sõidu-ja saatmisteenuseid. HopKid üksnes lihtsustab sõidu-ja saatmisteenuse osutamist Sõidutaja ja Reisija vahel. Sõidutaja on teadlik sellest, et osutab sõidu-ja saatmise teenust reisijateveo lepingu alusel ning osutab iseseisvalt majandus- või kutsetegevuses teenuseid Reisijatele.
  • 10.2. Sõidutaja ja HopKid vahel ei teki töövõtu ega töösuhet. HopKid võib pakkuda sõidutajale hüvitisi ja allahindlusi, kuid selline hüve ei ole käsitletav töötasuna ega tulemustasuna. Samuti ei teki HopKid ja Sõidutaja vahel seltsingu õigussuhet. Sõidutaja ei või esineda HopKid töötajana, agendina ega esindajana, ega sõlmida HopKid nimel lepinguid. Kui kohalduvate seaduste või kohtupraktika tõttu peetakse Sõidutaja HopKid töötajaks või töövõtjaks, siis Sõidutaja loobub mistahes nõuetest HopKid vastu, mis võivad seoses sellise õigussuhtega tekkida.
  • 10.3. Sõidutaja ei või Kokkuleppe täitmist või Kokkuleppest tulenevat õigusi või kohustust loovutada kolmandatele isikutele.
 11. Isikuandmete töötlemine

  • 11.1. Isikuandmete töötlemine. HopKid kogub Sõidutaja isikuandmeid, nagu nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, teave sõiduki kohta, registreerimisnumber ja asukohta puudutav teave, selleks et võimaldada HopKid rakenduse toimimine ja osutada infoühiskonna teenust. Juhiluba ja andmed kriminaalkaristuste kohta või muid vajalikke dokumente võidakse küsida selle jaoks, et kindaks teha, kas Sõidutajad vastavad seaduse nõuetele. HopKid edastab Sõidutaja andmed kolmandatele isikutele infoühiskonna teenuste osutamise eesmärgil. HopKid rakenduses kuvatakse Sõidutaja ees- ja perekonnanime, foto, hinna komponendid ja hinna arvutamise aluseks olevad tariifid. Sõidutaja võib paluda oma isikuandmeid näha, uuendada või eemaldada. Kui Sõidutaja soovib oma isikuandmed eemaldada, võib HopKid rakenduse kasutamine muutuda võimatuks. Pärast seda, kui Sõidutaja kustutab oma konto, kustutab HopKid Teie isikuandmed, ent mitte varem kui kuue kuu möödumisel Teie konto kustutamisest (juhuks, kui on vaja lahendada Kokkuleppega seotud küsimus või vaidlus).
  • 11.2. Asukohaandmete edastamine. HopKid teenuste osutamiseks kogutakse teavet asukohaandmete kohta selleks et Tellijatele/ Reisijatele pakkuda infoühiskonna teenust. Kui Sõidutaja soovib, et tema asukoht ei oleks HopKid rakenduses nähtav, peab Sõidutaja sulgema HopKid rakenduse.
  • 11.3. Reisijate isikuandmete töötlemine. Sõidutaja ei tohi Tellijate/Reisijate isikuandmeid töödelda ilma HopKid’i loata. Sõidutaja ei tohi koguda, salvestada, lubada juurdepääsu, kasutada või ristkasutada HopKid rakenduse kaudu kättesaadavaks saanud Reisijate/Tellijate isikuandmeid, va ulatuses, mis on vajalik sõidu-ja teenuse osutamiseks. HopKid on isikuandmete vastutav töötleja, kes töötleb Sõidutajate ja Reisijate/Tellijate isikuandmeid. Sõidutaja on Reisijate/Tellijate isikuandmete volitatud töötleja ning ta peab järgima isikuandmete töötlemise reegleid ja tingimusi, mis on sätestatud HopKid privaatsuspoliitikas. Juhul kui Sõidutaja rikub isikuandmete töötlemise nõudeid, võib HopKid sulgeda Sõidutaja konto ning nõuda kahju hüvitamist.
 12. Vastutus

  • 12.1. HopKid ei vastuta mis tahes kaotuse või kahju eest, mida Sõidutaja võib kanda lepingu alusel või seoses lepinguga või tarkvara kasutamisel või tarkvara tõttu.
  • 12.2. HopKid ei vastuta tarkvara kasutavate Tellijate tegevuse või tegevusetuse eest, ega mis tahes kaotuse või kahju eest, mida sõidutaja võib kanda Tellijate tegevuse või tegevusetuse tagajärjel.
  • 12.3. HopKid ei vastuta tarkvara korraliku toimimise eest ega mis tahes kaotuse või kahju eest, mida sõidutaja võib häirete tõttu kanda. HopKidl on õigus keelata sõidutajal tarkvara kasutada, kui sõidutaja kasutab tarkvara ühildamatu või lubamatu seadmega.
  • 12.4. HopKid ei vastuta mis tahes kaotuse või kahju eest, mida Tellijad võivad kanda sõidutaja osutatava sõidu-ja saatmisteenuse kasutamise tõttu.
  • 12.5. HopKid kohustuste täitmata jätmine on vabandatav, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatu jõud on asjaolu, mida HopKid ei saa mõjutada ja mille puhul ei saanud lepingu sõlmimise ajal mõistlikult eeldada, et HopKid arvestab sellega, väldib seda, sellest tulenevat takistust või selle tagajärgi.
  • 12.6. Sõidutaja vastutab täielikult lepingu ja/või muude kohaldatavate seaduste ja eeskirjade rikkumise eest ning lõpetab sellise rikkumise ja hüvitab selle tõttu tekkinud kahju kohe pärast vastava nõude saamist HopKid’ilt või mis tahes riigi- või muult asutuselt.
  • 12.7. Sõidutaja vastutab täielikult mis tahes otsese ja/või kaudse kaotuse ja/või kahju eest, mida HopKid võib kanda lepingu rikkumise, tarkvara kasutamise ja/või sõidutaja teenuse osutamise tõttu. Kui HopKid kannab sellist kaotust või kahju, siis peab Sõidutaja hüvitama selle HopKid’ile täies ulatuses 7 (seitsme) päeva jooksul alates vastava nõude saamisest.
  • 12.8. Sõidutaja vastutab täielikult mis tahes otsese või kaudse kaotuse ja/või kahju eest, mida võib kanda sõidutaja osutatavat sõidu-ja saatmisteenust kasutav Tellija või kolmas isik. Kui Tellija esitab HopKid’i vastu mis tahes nõude Sõidutaja osutatud sõidu-ja saatmisteenuse tõttu, siis peab Sõidutaja hüvitama HopKid’ile sellise kahju täies ulatuses 7 (seitsme) päeva jooksul alates vastava nõude saamisest.
  • 12.9. Kui HopKid’il on õigus esitada Sõidutaja vastu mis tahes nõudeid, siis peab Sõidutaja hüvitama HopKid’ile ka kõik õigusabiteenuse kulud, mis on seotud kahju kindlakstegemise ja kahjuhüvitisega seotud nõuete esitamisega.
 13. Kestus ja lõpetamine

  • 13.1. Käesolevates Üldtingimustes sätestatud tingimused jõustuvad Sõidutaja suhtes, kui ta esitab Veebilehel registreerimistaotluse. Muud tingimused ja Kokkulepped jõustuvad Sõidutaja suhtes hetkest, kui tingimused on Sõidutajale tehtud kättesaadavaks ja Sõidutaja alustab või jätkab sõidu-ja saatmisteenuste osutamist HopKid rakenduse vahendusel.
  • 13.2. Sõidutaja võib Kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest HopKid’ile vähemalt seitse päeva ette, peale mida Sõidutaja õigused HopKid rakenduse ja infoühiskonna teenuste kasutamiseks lõpevad. HopKid võib Kokkuleppe omal äranägemisel igal ajal ja mis tahes põhjusel üles öelda, teatades sellest Sõidutajale vähemalt kolm päeva ette.
  • 13.3. HopKid’il on õigus ilma ette teatamata üles öelda Kokkulepe ja piirata juurdepääs HopKid rakendusele, kui Sõidutaja rikub Kokkulepet, mis tahes kohalduvat õigusnormi, halvustab HopKid’i või põhjustab kahju HopKid’i kaubamärgile, mainele või äritegevusele.
  • 13.4. Juhul kui HopKid kahtlustab Sõidutajat Kokkuleppe rikkumises või pettuses võib HopKid uurimise ajaks piirata Sõidutaja juurdepääsu HopKid rakendusele. Piirang tühistatakse, kui HopKid tuvastab, et Sõidutaja ei ole rikkumist või pettust toime pannud.
  • 13.5. HopKid eesmärgiks on pakkuda kõikidele Tellijatele/Reisijatele kõige kõrgemat teenusekvaliteeti, mistõttu HopKid jälgib Sõidutajate tegutsemist oma süsteemis.
 14. Eritingimused sõidutajatele, kes osutavad sõidu-ja saatmisteenust taksoveoteenusena.

  Vastavalt ühistranspordiseadusele al. 1.11.2017 on reisijatevedu HopKid’i rakenduse abil kui infoühiskonna teenuse vahendusel teostav taksovedu ning vajalik on taotleda teenindajakaart ja sõidukile sõidukikaart. Teavitame sind allpool, et

  • Juhul kui Sõidutaja sõidutab Reisijaid vastavalt vajadusele harva ning see ei ole Sõidutaja põhitöö, siis ei pea taotlema teenindajakaarti ja sõidukile sõidukikaarti.
  • Juhul kui Sõidutaja osutab teenust ning see on tema igapäeva töö, siis on nõutud teenindaja kaart ja sõidukikaart. Juriidiline isik võib lisaks taotleda taksoveoloa
  • Vajalike kaartide taotlemine on lihtne, mugav ja kiire. Kaarte saab taotleda interneti teel.
  • HopKid on abiks nõuete täitmisel ja lubade taotlemisel.
 15. Muudatused

  Kokkuleppe muudatused jõustuvad pärast seda, kui need on Sõidutajale kättesaadavaks tehtud e-kirja teel, HopKid rakenduse, HopKid veebilehe, või muude sidevahendite kaudu ja Sõidutaja jätkab seejärel sõidu-ja saatmisteenuste osutamist HopKid rakenduse vahendusel.

  Üldtingimuste muutmisel postitakse muudetud versiooni veebilehele ja antakse Sõidutajale sellest vähemalt 14 päeva ette teada. Kui Sõidutaja jätkab HopKid rakenduse kasutamist, loetakse, et Sõidutaja on nõustunud muudetud Üldtingimustega.

 16. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus

  Kokkuleppe suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, siis lahendatakse vaidlus Harju Maakohtu Kentmanni kohtumajas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

 17. Teadete edastamine

  Sõidutaja on kohustatud viivitamata teatama mis tahes muudatustest oma kontaktandmetes.

  Teated, mis Kokkuleppe alusel tuleb edasi anda, loetakse edasiantuks, kui see on:

  • isiklikult üle antud,
  • saadetud kulleriga koos kohaletoimetamise kinnitusega,
  • saadetud tähitud postiga,
  • saadetud e-postiga või
  • tehtud kättesaadavaks HopKid sõidutaja portaali või HopKid rakenduse kaudu.
 18. Lõppsätted

  Kui Kokkuleppe mõni tingimus on tühine, siis pooled asendavad asjaomase tingimuse kehtiva sättega, mis väljendab asjaomase tingimuse kavatsust ja majanduslikku mõtet.

  Üldtingimuste jõustumise kuupäev: 01.05.2018.